Dit is Dalpha Real Estate

Door het integraal ontwerpen, ontwikkelen, investeren en managen van vastgoed bouwt Dalpha Real Estate mee aan een aantrekkelijke buurt van de toekomst. Een buurt waar ontmoetingen centraal staan en waar we samen met bewoners en ondernemers nieuwe waarde creëren.

Hoe Dalpha dat doet? Met behulp van fundamenteel onderzoek en praktische oplossingen, transformeren wij winkel-, kantoor- en woonruimtes tot boeiende nieuwe plekken voor toekomstige generaties. Dalpha zorgt voor buurten die duurzaam zijn voor gebruikers én een hoger lange termijn rendement opleveren voor vastgoedeigenaren.

In de Dalpha buurtvisie lees je meer over de kracht van de buurt download hier (PDF)

Voor generatie A

In een wereld die hoognodig toe is aan radicale verandering, zal generatie A ons een nieuw tijdperk inleiden. Niet voor niets is Alpha ook het symbool van een nieuw begin.

Generatie A bestaat uit de kinderen van millennials; ze zijn geboren na 2010 en betreden tussen 2030 en 2040 de vastgoedmarkt. Het is de eerste generatie die volledig opgroeit in de 21e eeuw, opgevoed door digital native ouders.

Voor deze nieuwe generatie vertaalt Dalpha de innovaties binnen de thema’s wonen, mobiliteit, gezondheid en voedsel naar vernieuwingen in vastgoed.

De leefbaarheid en betaalbaarheid van de stad staat onder druk

Het Planbureau voor de Leefomgeving schat dat de Nederlandse bevolking met een miljoen mensen groeit tot 2035. Bijna driekwart daarvan zal terecht komen in de grote en middelgrote steden.

Snelle verstedelijking brengt een reeks nieuwe uitdagingen met zich mee. Van een sterke behoefte aan betaalbare woningen en toenemende sociale isolatie tot een enorme druk op bestaande systemen voor voedselvoorziening, energie en water. Een van de meest urgente problemen in Nederland is de stijging van de kosten van levensonderhoud. Zelfs met een baan en een redelijk inkomen kan een groot deel van de bevolking nog maar moeilijk rondkomen. Een groot deel van hun uitgaven gaat op aan wonen, voeding, mobiliteit en gezondheidszorg.

Kans voor nieuwe waarde in de buurt

Dalpha ziet de uitdagingen die verstedelijking met zich meebrengt als een kans om wonen, werken, winkelen en verblijven in de buurt radicaal te veranderen.
Dalpha wil nieuwe waarde creëren voor de buurt. Het snijvlak van de gebouwde, geleefde en gedigitaliseerde omgeving is daarvoor ons kompas.

  • In de gebouwde omgeving maakt Dalpha een lange termijn commitment door toekomstbestendige winkels, woningen en openbare ruimten te creëren waarin mens en natuur voorop staan.
  • De geleefde omgeving bestaat voor Dalpha uit de behoeftes van de bewoners, ondernemers en bezoekers van de buurt. Door ontmoetingen te faciliteren dragen we bij aan een fijne en sterke lokale gemeenschap.
  • Binnen de gedigitaliseerde omgeving werkt Dalpha samen met haar partners aan technologische innovaties die de behoeften van de buurt ondersteunen.

Dit is de kern van het Dalphisme.

De lens waardoor Dalpha naar de buurt kijkt
Bron: Dasym Research en Nibud, 2023

De pijlers van Dalpha

Dalpha ontwerpt, ontwikkelt, investeert en managet vastgoed. Alle entiteiten werken nauw samen om de buurten van de toekomst te bestendigen.

Integraal Vastgoed Management

Dalpha managet de vastgoedportefeuilles van klanten die verder kijken dan het behoud van gebouwen, huurcontracten en stenen. We sturen op een integraal vastgoed management en zetten de gebruiker centraal. Door samen te werken met vooruitstrevende partijen smeedt Dalpha winkels, woningen en kantoren samen tot buurten waar mensen prettig samen kunnen leven. Wil je meer weten over Dalpha Asset Management? Neem dan contact op met Jantine van den Akker.

Development

Om toekomstbestendige buurten te realiseren, is Dalpha een actieve ontwikkelaar. Dat wil zeggen dat Dalpha nieuwe buurten creëert die het hoofd bieden aan de woningnood, slim inspelen op de energietransitie en van mobiliteitsvraagstukken een creatieve uitdaging maken.

Dalpha ontwerpt en ontwikkelt vastgoed met een lange termijn perspectief en oog voor maatschappelijk rendement voor volgende generaties. Voor onze klanten werken we aan gevarieerde en gespreide portefeuilles, met (grond)posities en ontwikkelprojecten, hoofdzakelijk gericht op woningbouw en multi-use gebouwen in stedelijke buurten.

Wil je meer weten over Dalpha Development? Neem dan contact op met Jan Jonk.

Bright

Dalpha Bright geeft vorm en invulling aan menselijke en toekomstbestendige omgevingen; slimmer, socialer, speelser en adaptiever. Wij bundelen onze kennis en creativiteit met die van bewoners, de overheid, ondernemers en partners om concrete oplossingen te realiseren als antwoord op complexe stedelijke vraagstukken. Zo brengen wij samen buurten tot bloei en kunnen we het dagelijks leven van de mensen die er wonen, werken of verblijven plezieriger en betaalbaarder te maken. Dalpha Bright is gebaseerd op een fundament van creativiteit, goede ideeën, vernieuwende oplossingen en een aanpak die bijdraagt aan een gezonde, sociale en betaalbare buurt.

The future is Bright!

Wil je meer weten over Dalpha Bright? Neem contact op met Inge Lubbersen

Investeren in plekken, buurten en gebouwen

Het ontwerpen, bouwen en managen van vastgoed voor de generaties van de toekomst is het startpunt voor Dalpha’s betrokkenheid bij een buurt. We betreden de buurt met een open vizier en werken graag samen met betrokken partners om te komen tot een gevarieerde en gespreide (beheer)portefeuille van hoogwaardige huurwoningen, mixed-use gebouwen en commerciële vastgoedobjecten. De investeringen die Dalpha doet komen voort uit ontwikkelportefeuilles of acquireren we (turn-key) in de markt. Vroegtijdige samenwerkingen op basis van forward funding-constructies met ontwikkelaars en bouwers maken daar nadrukkelijk onderdeel van uit. Dalpha investeert met een lange termijn perspectief, na oplevering voegen we nieuwe en vernieuwde vastgoedobjecten toe aan de (beheer)portefeuille.